Výrobci

Odběr novinek

Zde naleznete tyto INFORMACE:

- o vrácení zboží - tedy o možnosti ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ve lhůtě 14 dní - oddíl 5. našich Obchodních podmínek

- o reklamaci - tedy o Vašich PRÁVECH Z VADNÉHO PLNĚNÍ - oddíl 7. našich Obchodních podmínek

- o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu - tedy jaké máte možnosti řešení případných sporů - PŘÍLOHA 2 našich Obchodních podmínek


Oddíl 5.  Obchodních podmínek:   ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě = čtrnácti (14) dní. Toto oznámení je považováno za doručené prodávajícímu až v okamžiku, kdy přijetí takového oznámení prodávající kupujícímu potvrdí e-mailem na elektronickou adresu kupujícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použit vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek (viz níže). Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího nebo na adresu sídla prodávajícího. Neoznámí-li kupující prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy předem, zboží nebude prodávajícím převzato.

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže prokazatelným způsobem, že zboží podnikateli odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Zde se nachází vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy - KLIKNĚTE


Oddíl 7. Obchodních podmínek:   PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

    7.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s  ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

    7.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  7.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

    7.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

    7.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí na vadu u zboží prodávaného za nižší cenu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Toto ustanovení se nevztahuje na vady zboží, způsobené opotřebením zboží při jeho obvyklém užívání, na vady zboží, způsobené nevhodným používáním zboží, či na vady, způsobené mechanickým či jiným poškozením – zboží s takovýmito vadami nelze reklamovat.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla, přičemž o úmyslu zboží reklamovat nejprve informuje prodávajícího předem zasláním e-mailu na elektronickou adresu prodávajícího. V e-mailu kupující uvede jaké zboží chce reklamovat, důvody reklamace, popřípadě navrhne termín osobního předání zboží na adresu sídla prodávajícího. Prodávající přijetí informace o reklamaci potvrdí e-mailem na elektronickou adresu kupujícího. Neinformuje-li kupující prodávajícího o reklamaci předem, zboží nebude prodávajícím převzato. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Faktura vydaná k reklamovanému zboží prodávajícím slouží zároveň jako záruční list a kupující je povinen se touto fakturou prodávajícímu prokázat.

 

PŘÍLOHA 2 Obchodních podmínek - Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

  1. Vážený spotřebiteli, pokud se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište prosím na naši emailovou adresu info@2axes.eu.

  2. Jestliže se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs

  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.